איבער די OTDA

OTDA Home (English) OTDA Yiddish

איבער די OTDA

די אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) איז פאראנטווארטליך צו איבערזעהן פראגראמען וועלכע שטעלן צו הילף און שטיצע פאר בארעכטיגטע פאמיליעס און מענטשן.

די OTDA'ס אויפגאבן רעכענען אריין: צושטעלן צייטווייליגע קעש הילף; צושטעלן הילף מיטן צאלן פאר עסן; צושטעלן הייצונג הילף; איבערזעהן ניו יארק סטעיט'ס טשיילד סוּפּארט אינפארסירונג פראגראם; באשטימען געוויסע געביטן פון בארעכטיגונג פאר סאושעל סעקיוריטי דיסאביליטי בענעפיטן; איבערזעהן היימלאזע האוזינג און סערוויסעס פראגראמען; און צושטעלן הילף פאר געוויסע אימיגראנטן באפעלקערונגען.

Back to Top